ĐĐ. Thích Trí Huệ
ĐĐ. Thích Trí Huệ

ĐĐ.Thích Trí Huệ Thế danh Trần Minh Á Sinh: 25- 03- 1971 Quê quán: Cà Mau Tốt nghiệp: Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh- Kỹ Sư Xây Dựng. Năm cuối Học Viện PGVN tại TP.HCM. Email: trihuehp@yahoo.com.vn
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Pháp Tạng
2  Tâm mỏi mệt - ĐĐ Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Hòa
3  Tu Hành Phải Chịu Chông Gai - ĐĐ Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Huyền Long
4  Đừng Vội Trách Đời - ĐĐ Thích Trí Huệ
giảng tại Mai Sơn Tự
5  Bố thí cúng dường - phóng sanh - ấn tống kinh sách sao cho đúng - ĐĐ. Thích Trí Huệ
Chùa Pháp Hòa Tp. HCM
6  Chú Đại Bi và Sự linh ứng của Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại Chùa Phước Hòa
7  Sống An Lạc, Chết Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Long Bình
8  Quả báo hiện tiền - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Hoằng Pháp
9  Niệm Phật sao cho được vãng sanh - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Huệ
10  Khi Nào Tận Thế - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Long Phước
11  Tệ Nạn Xã Hội - ĐĐ.Thích Trí Huệ
giảng tại khóa tu chùa Hoằng Pháp
12  Chú Đại Bi và sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Hòa
13  Phương Pháp Hành Trì, Tụng Kinh Cầu Nguyện - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại tỉnh KoBe - Nhật Bản
14  Tệ nạn xã hội - ĐĐ. Thích Trí Huệ
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
15  Ánh sáng Phật pháp kỳ 34
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
16  Ánh sáng Phật pháp kỳ 32
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
17  Lối Vào Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Hương Sơn - Đà Nẵng
18  Đức Phật nhà phát minh vĩ đại
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
19  Bay Qua Cửa Sinh Tử - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Hương Sơn - Đà Nẵng
20  Bí Ẩn Thế giới Siêu Hình 2 - ĐĐ.Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về