TT. Thích Giác Khang
TT. Thích Giác Khang

TT. Thích Giác Khang trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân - Thị xã Trà Vinh
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Pháp Môn Tịnh Độ 11 - TT. Thích Giác Khang
giảng tại Tịnh xá Ngọc Vân
2  Pháp Môn Tịnh Độ 10 - TT. Thích Giác Khang
giảng tại Tinh Xá Ngọc Vân - Trà Vinh
3  Pháp môn Tịnh Độ 9 - TT. Thích Giác Khang
giảng tại Tịnh Xá Ngọc Vân - Trà Vinh
4  Pháp môn Tịnh Độ 8 - TT. Thích Giác Khang
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
5  Pháp môn Tịnh Độ 7 - TT. Thích Giác Khang - Phần 2
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
6  Pháp môn Tịnh Độ 7 - TT. Thích Giác Khang - Phần 1
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
7  Pháp môn Tịnh Độ 6 - TT. Thích Giác Khang - Phần 2
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
8  Pháp môn Tịnh Độ 6 - TT. Thích Giác Khang - Phần 1
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
9  Pháp môn Tịnh Độ 5 - TT. Thích Giác Khang - Phần 2
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
10  Pháp môn Tịnh Độ 5 - TT. Thích Giác Khang - Phần 1
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
11  Pháp môn Tịnh Độ 4_ p2 - TT. Thích Giác Khang
Giảng tại Chùa Phước Thành - Trà Vinh
12  Pháp môn Tịnh Độ 4_ p1 - TT. Thích Giác Khang
Giảng tại Chùa Phước Thành - Trà Vinh
13  Pháp môn Tịnh Độ 3 - TT. Thích Giác Khang
Giảng tại Chùa Phước Thành - Trà Vinh
14  Pháp môn Tịnh Độ 2 - TT. Thích Giác Khang
giảng tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
15  Pháp môn Tịnh Độ 1 - TT. Thích Giác Khang
Giảng tại Chùa Phước Thành - Trà Vinh
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về