HT. Thích Nhật Quang
HT. Thích Nhật Quang

Chúng con chưa có thông tin, quý vị nào biết xin gửi về email : giacthong@gmai.com
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Niệm Phật thập yếu 17a
Giảng ở hải ngoại
2  Niệm Phật thập yếu 16b
Giảng ở hải ngoại
3  Niệm Phật thập yếu 16a
Giảng ở hải ngoại
4  Niệm Phật thập yếu 15b
Giảng ở hải ngoại
5  Niệm Phật thập yếu 15a
Giảng ở hải ngoại
6  Niệm Phật thập yếu 14b
Giảng ở hải ngoại
7  Niệm Phật thập yếu 14a
Giảng ở hải ngoại
8  Niệm Phật thập yếu 13b
Giảng ở hải ngoại
9  Niệm Phật thập yếu 13a
Giảng ở hải ngoại
10  Niệm Phật thập yếu 12b
Giảng ở hải ngoại
11  Niệm Phật thập yếu 12a
Giảng ở hải ngoại
12  Niệm Phật thập yếu 11b
Giảng ở hải ngoại
13  Niệm Phật thập yếu 11a
Giảng ở hải ngoại
14  Niệm Phật thập yếu 10b
Giảng ở hải ngoại
15  Niệm Phật thập yếu 10a
Giảng ở hải ngoại
16  Niệm Phật thập yếu 9b
Giảng ở hải ngoại
17  Niệm Phật thập yếu 9a
Giảng ở hải ngoại
18  02-Phá Tham Chấp Để Tu - HT. Thích Nhật Quang
Giảng tại thiền viện Trúc Lâm
19  01-Phá Tham Chấp Để Tu - HT. Thích Nhật Quang
Giảng tại thiền viện Trúc Lâm
20  Cái đó nơi mình 06 - HT. Thích Nhật Quang
Giảng tại thiền viện Trúc Lâm
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về