Ánh sáng Phật pháp
 
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
Giảng tại khóa tu một ngày Chùa Hoằng Pháp
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp thực hiện
Khoá tu một ngày an lạc tại chùa Hoằng Pháp
Ánh Sáng Phật Pháp” nghĩa là đem lời dạy của đức Phật soi sáng mọi vấn đề tư duy, hành động cho chúng ta trong đời sống hằng ngày...