phapamthuongchuyen.com phapamthuongchuyen - website phật học - chia sẽ hình ảnh, âm thanh phật học http://phapamthuongchuyen.com/ phapamthuongchuyen.com/ phapamthuongchuyen.com:http:/phapamthuongchuyen.com/RSS 24 Apr 2014 18:59:50 GMT 24 Apr 2014 18:59:50 GMT <![CDATA[Mừng Phật Ra Đời (nhạc Beat) - Ns Giác An]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4431&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Giác An
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4431&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Thích Ca Mâu Ni (nhạc Beat) ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4430&Act=Play http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4430&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT <![CDATA[Kinh Phật (Nhạc Beat) - Ns Chúc Linh]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4429&Act=Play Giảng xư: Kinh Tụng Phật giáo
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4429&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Nhịp Vui Khánh Đản (nhạc Beat) - Ns Trần Tâm Hòa]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4428&Act=Play Tác giả: Ns Trần Tâm Hòa
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4428&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Hôm Nay Phật Đản Sanh (nhạc Beat) - Ns Nguyễn Hiệp]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4427&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4427&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Em mừng Phật đản sanh (nhạc beat) - Ns Qúy Luân]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4426&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Quý Luân
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4426&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Đản Sanh (Nhạc Beat)]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4425&Act=Play http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4425&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT <![CDATA[Ánh Đạo Vàng (Nhạc Beat) Ns Hằng Vang]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4424&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Hằng Vang
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4424&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Ca Ngợi Đấng Thế Tôn (Nhạc Beat) - Ns Uy Thi Ca]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4423&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Uy Thi Ca
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4423&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Hạnh Phúc Khi Có Phật (Nhạc Beat) - Ns Bằng Cường]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4422&Act=Play Tác giả: Nhạc sĩ Bằng Cường
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4422&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Thắp Sáng Niềm Tin -ĐĐ.Thích Quang Thạnh]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4421&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Quang Thạnh
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4421&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Tu Thân Và Tu Tâm - ĐĐ Thích Phước Tiến]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4420&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Phước Tiến
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4420&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Đạo Phật Khất Sĩ - HT Thích Giác Toàn]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4419&Act=Play Giảng xư: HT. Thích Giác Toàn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4419&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4418&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Trí Huệ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4418&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - ĐĐ. Thích Đồng Thành]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4417&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Đồng Thành
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4417&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Bát Chánh Đạo - ĐĐ Thích Hạnh Tín]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4416&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Hạnh Tín
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4416&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Bỏ Giả Nhận Thật - HT. Thích Minh Chơn]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4415&Act=Play Giảng xư: HT. Thích Minh Chơn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4415&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Dọn Rác Trong Tâm - TT.Thích Nhật Từ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4414&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Nhật Từ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4414&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Tâm mỏi mệt - ĐĐ Thích Trí Huệ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4413&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Trí Huệ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4413&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT
<![CDATA[Tiếng Chuông Cảnh Giác -TT. Thích Chân Tính]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4412&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Chân Tính
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4412&Act=Play 24 Apr 2014 18:59:50 GMT