phapamthuongchuyen.com phapamthuongchuyen - website phật học - chia sẽ hình ảnh, âm thanh phật học http://phapamthuongchuyen.com/ phapamthuongchuyen.com/ phapamthuongchuyen.com:http:/phapamthuongchuyen.com/RSS 19 Apr 2014 00:06:32 GMT 19 Apr 2014 00:06:32 GMT <![CDATA[Thắp Sáng Niềm Tin -ĐĐ.Thích Quang Thạnh]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4421&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Quang Thạnh
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4421&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tu Thân Và Tu Tâm - ĐĐ Thích Phước Tiến]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4420&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Phước Tiến
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4420&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Đạo Phật Khất Sĩ - HT Thích Giác Toàn]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4419&Act=Play Giảng xư: HT. Thích Giác Toàn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4419&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4418&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Trí Huệ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4418&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - ĐĐ. Thích Đồng Thành]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4417&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Đồng Thành
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4417&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Bát Chánh Đạo - ĐĐ Thích Hạnh Tín]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4416&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Hạnh Tín
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4416&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Bỏ Giả Nhận Thật - HT. Thích Minh Chơn]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4415&Act=Play Giảng xư: HT. Thích Minh Chơn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4415&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Dọn Rác Trong Tâm - TT.Thích Nhật Từ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4414&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Nhật Từ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4414&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tâm mỏi mệt - ĐĐ Thích Trí Huệ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4413&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Trí Huệ
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4413&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tiếng Chuông Cảnh Giác -TT. Thích Chân Tính]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4412&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Chân Tính
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4412&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Kiếm tiền - ĐĐ Thích Thiện Thuận]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4411&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Thiện Thuận
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4411&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Niệm Phật Thấy Sự Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4410&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Minh Thành
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4410&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng - ĐĐ Thích Quang Thạnh]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4409&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Quang Thạnh
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4409&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Vượt Lên Nỗi Đau - ĐĐ. Thích Phước Tiến]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4408&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Phước Tiến
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4408&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Đời Ta Đi Về Đâu - ĐĐ. Thích Đồng Thành]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4407&Act=Play Giảng xư: ĐĐ. Thích Đồng Thành
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4407&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Duyên - TT. Thích Minh Thành]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4406&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Minh Thành
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4406&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tu Là Biết Vươn Lên - HT Thích Giác Toàn ]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4405&Act=Play Giảng xư: HT. Thích Giác Toàn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4405&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Tam Thân Phật - TT. Thích Trí Chơn]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4404&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Trí Chơn
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4404&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Đại lão HT Thích Trí Tịnh - Những hình ảnh thân thương]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4403&Act=Play Giảng xư: Phim tài liệu Phật giáo
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4403&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT
<![CDATA[Niệm Chết - TT. Thích Giác Đăng]]> http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4402&Act=Play Giảng xư: TT. Thích Giác Đăng
]]>
http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?ID=4402&Act=Play 19 Apr 2014 00:06:32 GMT